Skip to content
Event

Een cultuur van Hoge verwachtingen, inclusie en de rollen van de Kwaliteitscoördinator

Dag van de Kwaliteitscoördinator 2024: I AM the KC'er

Deze derde editie richten we ons op het bevorderen van inclusief onderwijs. Tijdens keynotes en kennissessies voorzien verschillende sprekers je van waardevolle kennis waarmee je het onderwijs binnen jouw school inclusiever kunt maken.

Start 09:30
di 19 nov 2024
Eind 17:00
Gooiland

Luitgardeweg 12, 1211 NG, Hilversum

€ 399,-
(€ 325,- early bird)

Alle kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs, als essentiële stap naar volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de samenleving. De regering heeft om die reden in het coalitieakkoord afgesproken dat er moet worden gestreefd naar inclusief onderwijs waarbij kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar school gaan (04-2023, ministerie van Onderwijs). In 2035 zou dit gerealiseerd moeten zijn.

Op de Dag van de Kwaliteitscoördinator 2024 krijg je die kennis waar als school allemaal aan moet denken bij inclusief onderwijs. Zo is goed onderwijs van groot belang. Hier kan je denken aan kennisrijk taalonderwijs, meertaligheid, goede didactiek, goed rekenonderwijs.  

Verder gaat het bij inclusief onderwijs natuurlijk over het creëren van gelijke kansen. Op de Dag van de KC’er doen wij dit door aandacht te besteden aan welke rol AI speelt in deze kansengelijkheid, hoe burgerschap op een pedagogische en didactisch verantwoorde manier kan worden aangeboden, waarom ouders belangrijk zijn en hoe het zo is gekomen dat wij in het onderwijs de leerlingen bekijken vanuit een medische benadering.  

Deze kennis komen jullie halen bij grote namen als Theo Bakker, Orhan Agirdag, Laurence Guérin, Peter de Vries, Piet van der Ploeg, Jim Heal en nog vele anderen. Bekijk voor meer informatie het programma. 

Een terugblik op De dag van de Kwaliteitscoördinator 2023


 

Tijd
Onderwerp & spreker

9.30-10.00

Inloop

10.00-10.15

Opening I am the KC'er

Door prof. dr. Laurence Guérin (Dean Educatie Academica UoAS) en mr. Anna-Sophie de Lugt (Algemeen Directeur Educatie Academica UoAS). 

10.15-11.00

Inclusie en Hoge Verwachtingen

Door Sonja Broerse MSc (Research Manager Academica UoAS).

 

Onderzoek laat zien dat hoge verwachtingen van leraren zowel essentieel zijn voor de academische en sociaal-emotionele leeruitkomsten van leerlingen als voor de kansengelijkheid (Rubie-Davies, 2015). Wat betekent dit voor het denken over en het bieden van inclusief onderwijs? Wat betekent dit voor de drie rollen van de KC’er? In deze interactieve sessie wordt er zowel ingegaan op de theorie als wat deze voor de praktijk betekent.

11.00-11.20

Korte pauze

11.20 -12.00

Kan je schoolsucces voorspellen m.b.v. Learning Analytics?

Door dr. Theo Bakker (Lector Learning Technology & Analytics van het Kenniscentrum Global & Inclusive Learning, De Haagse Hogeschool).

 

“Onderwijs maakt het verschil”, zo toonde Louise Elffers aan. Haar onderzoek naar kansengelijkheid in het onderwijs kreeg verstrekkende gevolgen voor het doorstroombeleid van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Wat nog minder goed bekend is, hoelang onderwijs nog een verschil maakt in doorstroom naar en het succes in het hoger onderwijs.  In deze keynote neemt Theo Bakker, lector aan De Haagse Hogeschool, ons mee in dit onderwerp. Theo onderzoekt de kansen van studenten op doorstroom en een diploma en stelt de vraag: “Hoe rechtvaardig is het huidige systeem voor verschillende groepen studenten?” 

 

Aan De Haagse Hogeschool ontwikkelt hij een methode om kansengelijkheid in cijfers uit te drukken. Zijn lectoraat onderzoekt statistisch waar knelpunten liggen en welke impact deze hebben op verschillende studentengroepen. Met analyse van studiedata, probeert hij beleidsmakers en bestuurders in staat te stellen om een inclusiever en eerlijker onderwijsbeleid te voeren. Deze aanpak biedt nieuwe inzichten die het mogelijk maken om het onderwijs rechtvaardiger in te richten voor elke leerling en student. In zijn keynote zal hij een vertaalslag maken naar onderwijsdata uit het primair en voortgezet onderwijs, zoals taal- en rekentoetsen of data uit magister. Hierbij zal aandacht worden besteed aan hoe je hier als KC'er invulling aan kunt geven. 

 

Theo Bakker is van origine Theoloog en Informatiekundige en promoveerde in de Klinische Ontwikkelingspsychologie op de studievoortgang en het studiesucces van autistische studenten.  

12.00-12.15

KC'er van het Jaar 2024

Bekendmaking van de uitslag verkiezing KC’er van het Jaar 2024.

12.15-13.15

Lunchpauze

13.15-14.00

Kennissessies - ronde 1 

Onder het kopje "Kennissessie keuze" kun je de verschillende kennissessie vinden. Na aankoop van je ticket kun je jouw voorkeur doorgeven.

14.00-14.15

Looptijd

Tijd om naar je andere kennissessie te lopen.

14.15-15.00

Kennissessies - ronde 2

Onder het kopje "Kennissessie keuze" kun je de verschillende kennissessies vinden. Na aankoop van je ticket kun je jouw voorkeur doorgeven.

15.00-15.20

Korte pauze

15.20-16.00

Sociale rechtvaardigheid & Inclusie

Door prof. dr. Piet van der Ploeg (professor in Pedagogiek en Ethische vraagstukken Academica UoAS). 

 

Inclusief onderwijs geldt als een rechtvaardigheidsideaal. Toch zorgt beleid gericht op inclusie onvermijdelijk voor pijn en onrecht. Een analyse op het snijvlak van pedagogiek en ethiek.    

16.00-16.15

Afsluiting
Door mr. Anna-Sophie de Lugt 

16.15-17.00

Afsluitende Borrel 

We geven je graag de mogelijkheid om de kennissessie bij te wonen die voor jou het meest interessant zijn. Per kennissesie tref je hier een korte omschrijving. Alle kennissessies zijn voor po,vo en mbo, behalve kennissessie #9. Na het kopen van je ticket(s), kun je jouw voorkeuren doorgeven. We doen ons best om iedereen deel te laten nemen aan de beide gekozen kennissessies.

 


 

Kennissessie #1 - Leiderschap & Inclusie
Prof. dr. Jim Heal, Professor Educational Leadership, Academica UoAS - let op; deze kennissessie is in het Engels

 

Onderzoek laat zien dat hoge verwachtingen van leraren zowel essentieel zijn voor de academische en sociaal-Veel onderwijsinitiatieven richten zich op inclusiviteit in systemen waarbij leiders ernaar streven “de voorwaarden te scheppen” voor meer inclusieve scholen. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Of het nu gaat om de taken die leraren ontwerpen, de vragen die zij aan leerlingen stellen, wie zulke vragen mag beantwoorden en wie uiteindelijk daardoor diepgaand kan leren - talloze factoren bepalen of een klaslokaal (of een school) zichzelf didactisch inclusief mag noemen. Door gebruik te maken van praktijkscenario’s van lesgeven, leren en leidinggeven, zal deze kennissessie onderzoeken hoe wij leraren het beste kunnen ondersteunen bij het bouwen van inclusieve klaslokalen, en hoe wij belofte van inclusieve scholen kunnen waarmaken in onze dagelijkse onderwijsactiviteiten.

 


 

Kennissessie #2 - Hoe werkt een KC Platform?
Imke Denissen, voorzitter KC platform Kinderstad

 

Alle KC’ers van Kinderstad vormen samen het expertise platform KC. Het is een plek om samen te professionaliseren en ervaringen gestructureerd uit te wisselen. Tweemaal per jaar adviseert het platform het Bestuur en het Directeuren Overleg over de wenselijkheid van verbeteringen in het onderwijs op de scholen en in de stichting. Het KC-platform heeft daarmee een officiële adviesfunctie in de Stichting. Imke Denissen en Leonie Colen-Rogier zijn de twee voorzitters van het KC-platform in Kinderstad, Tilburg. Zij zullen hun preferente situatie aan de hand van reflecties en casussen aan deelnemers van deze buitengewoon interessante kennissessie vertellen.  

 


 

Kennissessie #3 - Inclusie en Burgerschap
Prof. dr. Laurence Guérin, Dean Academica UoAS

 

Scholen moeten wettelijk iets doen aan het burgerschap van hun leerlingen en het bevorderen van een democratische cultuur op school. Veel scholen krijgen een herstelopdracht van de inspectie. Hoe ontwikkel je dat pedagogisch en didactisch verantwoord op een manier die ook nog inclusief en participatief is? En zodanig dat alles voldoet aan de eisen van de inspectie?

 


 

Kennissessie #4 - Artificiele Intelligentie in het Onderwijs, kansen en uitdagingen
Prof. dr. Orhan Agirdag, Professor,  Academica UoAS

 

In het huidige onderwijslandschap is de aanwezigheid van generatieve AI onmiskenbaar, waarbij deze zowel kansen biedt als uitdagingen met zich meebrengt. Deze technologie opent deuren naar innovatieve benaderingen voor formatieve evaluaties, maar stelt ons ook voor ethische dilemma's bij het gebruik ervan in summatieve beoordelingen. AI heeft het potentieel om als krachtig hulpmiddel te dienen ter bevordering van gelijke onderwijskansen, door het ondersteunen van kwalitatief hoogstaande instructies, het bieden van inhoudelijk diepgaande feedback en het faciliteren van meertaligheid. Echter, zonder zorgvuldige implementatie, loert het gevaar van het ondermijnen van essentiële vaardigheden en het creëren van een 'AI-kloof' tussen verschillende onderwijsinstellingen en hun leerlingen. Deze kennissessie biedt docenten, kwaliteitscoördinatoren en schoolleiders concrete handvatten en inzichten om AI op een ethisch verantwoorde en pedagogisch onderbouwde wijze te integreren in hun onderwijspraktijk. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en onderwijsongelijkheid te verminderen, door zowel de mogelijkheden als de valkuilen van AI in educatieve contexten te verkennen. Dit vereist een bewuste en doordachte benadering waarbij AI-geletterdheid een sleutelrol speelt in het vormgeven van een inclusief en rechtvaardig onderwijs voor iedereen. 

 


 

Kennissessie #5 - Het ligt nooit aan de ouders
Drs. Peter de Vries, Professor School en Ouders, Academica UoAS

 

Wat is de positie van de KC'er binnen de school met betrekking tot de drie domeinen: focus op leren, data en reflectie, en zorg- en ondersteuningsstructuur? Welke afspraken en voorwaarden zijn nodig om de KC'er optimaal te laten functioneren binnen de school? Tijdens deze kennissessie worden deze vragen beantwoord zodat je als KC'er binnen de school nog beter je positie kunt innemen.


 

Kennissessie #6 - Van storend gedrag tot stoornis: de geschiedenis van het denken in stoornis
Dr. Milou Smit, Docent-onderzoeker Social Work, Hanzehogeschool Groningen

 

In veel Westerse landen is het aantal gestelde diagnosen van mentale ziekten van kinderen en jongeren in de afgelopen jaren sterk gestegen. Men spreekt daarom wel van een ‘wildgroei’ van ziektelabels. In deze lezing wordt de oorzaak van toename bekeken vanuit de kinderpsychiatrie, kinderpsychologie en orthopedagogiek.

 


 

Kennissessie #7 - Kennisrijk taalonderwijs voor alle leerlingen: wat, waarom en hoe
Eva Köhler, Kerndocent & Oskar Bles, Projectleider NKC, Academica UoAS

 

Taal is niet alleen het fundament van leren, denken en lesgeven, het is bovendien verbonden met elk schoolvak. Lage taalvaardigheid, in het bijzonder bij leerlingen van lagere sociaal-economische, meertalige of speciaal onderwijs-achtergrond, is een van de grootste uitdagingen voor ons onderwijs. Uit veel onderzoek blijkt dat de oplossing niet ligt in nog meer taallessen, maar in meer kennislessen. Kennis is onlosmakelijk verbonden met taal en de sleutel tot taalvaardigheid. Wat is kennisrijk (en kennisarm) onderwijs, waarom zijn kennis, taal en leerprestaties zo nauw verbonden en hoe verbind je lezen, schrijven en spreken met zaakvakken in de praktijk? Wat kan jouw rol als KC’er bij de ontwikkeling naar kennisrijker taalonderwijs op jouw school? Op die vragen gaan we zowel theoretisch als (vooral) praktisch tijdens deze kennissessie. 

 


 

Kennissessie #8 - De gouden driehoek - Kwaliteitscoördinator als onafhankelijke onderwijsadviseur
Pim Pollen & Nanda Bolt, Academica UoAS

 

Schoolontwikkeling op de schouders van twee mensen in je school leggen via een tandem? Waarom niet op álle schouders van het team? Vaak lezen we dat deze tandem tussen directeur en de Ib-er/KC nodig is om ontwikkeling binnen je school te realiseren. Wij pleiten dan ook voor een driehoek waarin alle lagen van je school vertegenwoordigd zijn. In deze lezing vertellen we je meer over de mogelijkheden om in een andere structuur te gaan werken in je school en wat deze manier van werken kan bijdragen aan invoeren van inclusiever onderwijs op je school. 

 


 

Kennissessie #9 -  Gewoon Goed Rekenen
Marcel Wever, Kerndocent, Academica UoAS - let op; alleen voor PO, SO en VSO

 

Het is een zorgwekkende trend: het niveau van het leesonderwijs blijft dalen, afgelopen jaar weer 5 procent lager dan daarvoor. Te veel leerlingen verlaten het onderwijs met onvoldoende vaardigheden in de Nederlandse taal. Deze situatie baart ons allen grote zorgen, omdat we weten dat goed kunnen lezen de basis vormt voor de ontwikkeling van iedere leerling. Het is tijd om actie te ondernemen en de neerwaartse trend een halt toe te roepen. We begrijpen dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat samenwerking van cruciaal belang is om verandering teweeg te brengen. Als KC'er en leercoördinator speel je een essentiële rol in het ondersteunen van leraren bij het ontwikkelen van hun kennis over effectief leesonderwijs. In deze sessie willen we jou voorzien van belangrijke informatie en ondersteuning om dit proces verder in gang te zetten. 

 


 

Kennissessie #10 - Functioneel Meertalig Leren als onderdeel van een rijke taalomgeving
Lidy Peters, Kerndocent, Academica UoAS - deze kennissessie is alleen in ronde 1 te volgen

Deze kennissessie is gericht op hoe je binnen de school omgaat met meertaligheid, zodat alle leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Vanuit de Meta-linguïstiek (taalbewust/taalvergelijk) maak jij een analyse jouw school. Waarbij jij als KC'er jezelf de vraag stelt hoe jij deze kennis kan inzetten binnen jouw school. Welke kennis hebben de leraren nodig? 

 


 

Kennissessie #11 - Research@School: van evidence-informed naar research informed werken
 Sonja Broerse MSc, Research Manager, Academica UoAS - deze kennissessie is alleen in ronde 2 te volgen

 

De huidige uitdagingen in het onderwijs vragen om keuzes die gemaakt worden op basis van de best beschikbare kennis. En alhoewel de beschikbaarheid van data en onderzoek in de afgelopen jaren is toegenomen, is er een groeiend besef dat het stimuleren van onderzoeksresultaten niet automatisch leidt tot het daadwerkelijk gebruik ervan in de praktijk en in beleid. Het vinden, duiden en gebruiken van (wetenschappelijke) literatuur blijkt nog niet zo eenvoudig. Daarnaast geeft onderzoek niet altijd antwoord op de vragen die in de praktijk leven.  Evidence-informed werken lijkt daarmee makkelijker gezegd dan gedaan. Onderzoeksmatig werken stelt ons in staat om aan de hand van beschikbare data afgewogen keuzes te maken en daarmee te professionaliseren én de onderwijspraktijk te verbeteren. In deze bijeenkomst zullen deelnemers aan de hand van een casus meegenomen worden in wat research-informed werken inhoudt én wat dit vraagt: van de onderwijsprofessional in het algemeen, de KC'er in het specifiek én de onderwijsorganisatie als geheel.

Ticket(s) kopen en personaliseren
Je kunt eenvoudig en snel een ticket via onze ticketpartner Eventix kopen.

 

1. Koop hieronder een ticket voor jezelf en/of collega's.
2. Na aanschaf ontvang je een mail van Eventix met daarin jouw ticket(s).
3. Personaliseer je ticket(s) meteen of op een later moment (graag voor 1 november). D.m.v. deze personalisatie kunnen wij zo goed mogelijk iedereen laten deelnemen aan de kennissessies van voorkeur.

 

Kun je niet meer aanwezig zijn? Draag je gepersonaliseerde ticket hier over.
Ben je jouw ticket(s) kwijt? Dan kun je hier naar je ticket(s) zoeken.

Op factuur
Liever op factuur betalen? Dat kan vanaf 10 deelnemers. Neem hiervoor contact met ons op via mail.

Locatie Gooiland
De hoofdingang van dit evenement is het Theater entree, op Luitgardeweg 12, Hilversum. Gooiland is met het openbaar vervoer en auto goed te bereiken. Vanaf station Hilversum is het zo'n 700 meter lopen. Plan je reis van 9292 of NS.  Je kunt je auto gemakkelijk parkeren in de nabij gelegen 'Parkeergarage Gooiland' (Koningshof 1A, Hilversum). Deze bevindt zich op enkele minuten lopen vanaf Gooiland.

bereikbaarheid locatie gooiland

Ook dit jaar is er weer de verkiezing KC'er van het Jaar. Afgelopen jaar heeft onze KC’er van het Jaar 2023 mooie extra stappen kunnen nemen door extra kennis bij Academica te halen en extra persoonlijke adviezen. Wie wordt de volgende?

 

Nomineer jouw KC'er van het Jaar

 

Jury
Carla Neijts:  
Carla is Senior Beleidsadviseur bij het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam. Zij heeft onder andere het ondersteuningsplan “Samen voor elke leerling” opgesteld.  

Karim Amghar: 
Karim kennen wij als auteur van onder andere “Hoor mij, zie mij”, “ van “radicaal naar amicaal”  en prestentator van tv en radio. Maar hij  de onderwijsprofessional die altijd nadenkt over hoe alle leerlingen mee kunnen doen in het onderwijs.   

Deborah van Zetten:  
Onze KC’er van het Jaar 2023. Deborah is kwaliteitscoördinator bij Het Wilgerijs in Dronten.  Na haar post-hbo opleiding Kwaliteitscoördinator bij Academica is zij meteen aan de slag gegaan binnen haar school met kennisdeling en heeft haar team ondersteunt bij het vormgeven van de visie op het leren en het leren organiseren. Zo heeft haar school in een zeer korte tijd grote stappen genomen. Door de prijs, die bij de KC’er van het Jaar behoort, heeft zij de kennis van zichzelf en haar school kunnen vergroten.

Koop je ticket

Liever op factuur betalen in plaats van via een online order? Dat kan wanneer je 10 of meer tickets wilt bestellen. Neem hiervoor contact met ons op.

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam