Skip to content

Algemene Voorwaarden

 

Academica BV, gevestigd aan Weteringschans 28 1017 SG Amsterdam.

Contactgegevens:
Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam
020-5217400

Academica University of Applied Sciences B.V., gevestigd aan de Weteringschans 28, 1017 SG te Amsterdam

Algemeen
1.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle aanbiedingen, verkopen, leveringen, diensten en overeenkomsten van of tussen Academica University of Applied Sciences B.V. aan, ten behoeve van, of met de opdrachtgever.

1.b Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met (al dan niet gedeeltelijke) uitsluiting van door Academica University of Applied Sciences B.V. gehanteerde algemene voorwaarden op de betreffende overeenkomst van toepassing zullen zijn.

1.c Dat (al dan niet gedeeltelijke) uitsluiting van de door Academica University of Applied Sciences B.V. gehanteerde algemene voorwaarden zou zijn overeengekomen, kan niet worden afgeleid uit de eventuele omstandigheid, dat Academica University of Applied Sciences B.V. een mededeling van de opdrachtgever dat deze de voorwaarden van Academica University of Applied Sciences B.V. niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.

1.d Onder 'de opdrachtgever' wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens rechtsopvolgers:


• die aan Academica University of Applied Sciences B.V. een opdracht van welke aard dan ook verstrekt;
• die met Academica University of Applied Sciences B.V.een overeenkomst aangaat of wenst of overweegt aan te gaan
aan wie Academica University of Applied Sciences B.V. een aanbieding of een offerte doet;
• jegens wie Academica University of Applied Sciences B.V. een prestatie van welke aard dan ook verricht.
1.e Het eventueel niet-verlangen door Academica University of Applied Sciences B.V. van strikte naleving van deze algemene voorwaarden impliceert niet, dat deze voorwaarden niet (meer) van toepassing zijn. Academica University of Applied Sciences B.V. behoudt het recht in alle - al dan niet gelijksoortige - gevallen, strikte nakoming van deze voorwaarden te verlangen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige geheel van kracht.

2. Offertes, aanbiedingen etc.
2.a Alle door Academica University of Applied Sciences B.V. gedane aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en mededelingen, in welke vorm dan ook, zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens in de ruimste zin van het woord.

2.b Een aanbieding, offerte, prijsopgave of mededeling kan Academica University of Applied Sciences B.V. slechts binden indien deze aanbieding, offerte, prijsopgave of mededeling door Academica University of Applied Sciences B.V. rechtstreeks schriftelijk aan de opdrachtgever is gedaan en is bindend gedurende 14 dagen nadat deze aan de opdrachtgever is verzonden, tenzij anders vermeld in de aanbieding, offerte, prijsopgave of mededeling.
Na het verstrijken van deze termijn is de betreffende aanbieding, offerte, prijsopgave of mededeling komen te vervallen en kan deze niet meer worden aanvaard.

2.c Academica University of Applied Sciences B.V. behoudt zich het recht voor om opdrachten, diensten, bestellingen en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren, of om voor deze opdrachten, diensten en bestellingen en dergelijke betaling vooraf te verlangen. Indien betaling niet binnen 14 dagen na acceptatie is ontvangen, dan wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

2.d Het toesturen door Academica University of Applied Sciences B.V. van documentatie, inlichtingen of prijsramingen, kan niet worden opgevat als offerte, zodat op basis daarvan geen overeenkomst tot stand kan komen.

3. Totstandkoming overeenkomsten, aanvaarding opdrachten en uitvoering


3.a Opdrachten worden door Academica University of Applied Sciences B.V. aanvaard en overeenkomsten met Academica University of Applied Sciences B.V. komen tot stand nadat Academica University of Applied Sciences B.V. de betreffende opdracht of overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of op het moment dat Academica University of Applied Sciences B.V. feitelijk met uitvoering van de betreffende werkzaamheden is begonnen.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de opdracht of de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar tegen de tekst van de opdrachtbevestiging maakt.

3.b Inschrijfformulieren voor individuele opleidingstrajecten, seminars en andere aan scholing verwante activiteiten worden na invulling en ondertekening door de deelnemer behandeld als een opdrachtbevestiging c.q. een ondertekende offerte.

3.c Voor diensten, leveringen en dergelijke waarvoor in verband met de aard, omvang en/of spoedeisendheid geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.d Academica University of Applied Sciences B.V. is steeds gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst derden in te schakelen.

3.e Academica University of Applied Sciences B.V. zal de door haar uit te voeren opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, waarbij het bereiken van het resultaat niet kan worden gegarandeerd. Deze verplichting heeft dan ook het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. Uitzondering zijn de opdrachten en overeenkomsten ten aanzien waarvan Academica University of Applied Sciences B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaald resultaat heeft gegarandeerd.

3.f De diensten van Academica University of Applied Sciences B.V. worden uitgevoerd conform de overeengekomen opzet (zoals in de aanbieding, offerte of de studiegids vermeld) en begroting.

3.g Voor het geval een behoorlijke uitvoering van de aan Academica University of Applied Sciences B.V. verstrekte opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden die niet expliciet in de offerte zijn genoemd, worden uitgevoerd, dan wordt de door de opdrachtgever gegeven opdracht geacht zich ook tot die werkzaamheden uit te strekken en worden de daardoor ontstane kosten volgens het bij Academica University of Applied Sciences B.V. gebruikelijke tarief aan hem in rekening gebracht. Voor dergelijk ‘meerwerk’ is altijd vooraf schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vereist.

3.h Academica University of Applied Sciences B.V. behoudt zich bij onvoldoende inschrijvingen voor een programma het recht voor om deze af te gelasten. Deelnemers die zich voor het betreffende programma hebben ingeschreven ontvangen daarover schriftelijk bericht. Aan hen worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht c.q. reeds betaalde gelden (zonder rentevergoeding) teruggestort. Academica University of Applied Sciences B.V. is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade in geval van een dergelijke onvoorziene afgelasting of wijziging rondom de uitvoeringslocatie van een programma, tenzij er aan de zijde van Academica University of Applied Sciences B.V. sprake is van opzet of grove schuld.

4. Wijziging in de opdracht
4.a Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

4.b Indien tijdens de uitvoering van de opdracht opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande wenst te wijzigen, zal dat alleen kunnen met instemming van Academica University of Applied Sciences B.V..

4.c Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Academica University of Applied Sciences B.V. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

4.d Indien tijdens de uitvoering blijkt dat essentiële wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht noodzakelijk zijn, wordt in samenspraak tussen Academica University of Applied Sciences B.V. en opdrachtgever bezien welke wijzigingen moeten worden aangebracht, inclusief eventuele gevolgen voor de begroting.

4.e Academica University of Applied Sciences B.V. kan overgaan tot vervanging van de afgesproken uitvoerend medewerker (docent, begeleider, adviseur e.d.) indien dit noodzakelijk is om redenen van beschikbaarheid van de betreffende medewerker of vanuit de zorg voor een zo hoog mogelijke uitvoeringskwaliteit. In deze gevallen wordt de opdrachtgever van de wijziging schriftelijk of mondeling op de hoogte gebracht.

4.f Bij verlenging van een studieovereenkomst op verzoek van de opdrachtgever worden – vooraf kenbaar gemaakte – extra kosten in rekening gebracht.

5. Opschorting van het werk


5.a De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, doch de door Academica University of Applied Sciences B.V. dientengevolge te maken kosten en geleden schade dienen aan Academica University of Applied Sciences B.V. terstond -zonder nadere ingebrekestelling- te worden vergoed.

5.b Indien de opschorting langer duurt dan 14 dagen kan Academica University of Applied Sciences B.V. bovendien onmiddellijke afrekening van het reeds uitgevoerde werk vorderen ondanks eventueel anders luidende betalingsbedingen.

5.c Indien de opschorting van de werkzaamheden langer duurt dan 28 dagen is Academica University of Applied Sciences B.V. gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen onder gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds voltooide en tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende overige kosten en schade.

6. Annulering
6.a De opdrachtgever heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Een opdrachtgever heeft binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst het recht om deze overeenkomst kosteloos te ontbinden. In geval van schriftelijke annulering van de opdracht tot vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden zal de opdrachtgever 50% van het afgesproken bedrag in rekening brengen. Annulering tot 2 weken 75%, en annulering binnen 2 weken voor de aanvang van de werkzaamheden 100%. In geval van annulering na 14 dagen en tot vier weken wordt €150 administratiekosten in rekening gebracht.

6.b Het recht om kosteloos te annuleren binnen de 14 dagen vervalt op het moment dat de opdrachtgever binnen deze termijn deel heeft genomen aan de eerste lesdag en/of heeft ingelogd danwel gebruik heeft gemaakt van de online leeromgeving van Academica University of Applied Sciences B.V. (MyAcademica).

6.c Opdrachtgever heeft, in het geval van verhindering, de mogelijkheid om een vervanger te sturen om de overeengekomen dienst te ontvangen. Onder voorwaarde van toestemming van Academica University of Applied Sciences B.V. en, indien van toepassing, na toetsing aan de inschrijvingsvoorwaarden voor de overeengekomen dienst.

6.d Academica University of Applied Sciences B.V. heeft te allen tijde het recht, de opdracht om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te annuleren. Academica University of Applied Sciences B.V. zal niet zonder redelijke grond van dit recht gebruik maken. Indien Academica University of Applied Sciences B.V. de opdracht annuleert, zal het door de opdrachtgever reeds betaalde bedrag voor de uitvoering van de opdracht worden terugbetaald naar rato van het geannuleerde gedeelte. De restitutietermijn bedraagt maximaal 14 dagen. In plaats van restitutie kan de opdrachtgever er ook voor kiezen om de eerstvolgende editie van de om deze reden geannuleerde trainingen, boardroom of masterclass te volgen tegen de overeengekomen prijs.

7. Prijzen
7.a Alle door Academica University of Applied Sciences B.V. opgegeven prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief de verschuldigde omzetbelasting, waarbij schriftelijk wordt medegedeeld aan opdrachtgever voor welke diensten opdrachtgever wel en voor welke diensten opdrachtgever geen omzetbelasting verschuldigd is.

7.b Opdrachtgever zal kosten van derden die worden gemaakt door Academica University of Applied Sciences B.V. in het kader van de opdracht – en in die zin expliciet vooraf in de offerte en/of contract aangegeven – rechtstreeks aan betreffende derde voldoen. Indien betaling aan derden via Academica University of Applied Sciences B.V. verloopt, is Academica University of Applied Sciences B.V. gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.

7.c Academica University of Applied Sciences B.V. is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk verstrekte specificaties of mededelingen aanbrengt.
7.d De opdrachtgever is aan een dergelijke prijsverhoging gebonden en de opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst in verband met deze prijsverhoging te ontbinden.

7.e In geval van eventuele bezwaren tegen declaraties van Academica B.V. dienst opdrachtgever deze bezwaren binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende declaraties schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Bij gebreke waarvan bezwaar tegen de declaraties niet meer mogelijk is en de verschuldigdheid niet meer ter discussie kan worden gesteld.

7.f Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (indien sprake is van kennisoverdracht), andere belastingen, rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd en andere heffingen van overheidswege alsmede, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot reis- en verblijf, locatie-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen, kosten en rechten worden wel aan de Opdrachtgever doorberekend.

7.g In geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Academica University of Applied Sciences B.V., gerechtigd jaarlijks de prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2020 (2020=100). Daarnaast is Academica University of Applied Sciences B.V. gerechtigd (al dan niet tegelijkertijd met de jaarlijkse verhoging dan wel tussentijds) de geldende prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een niet periodiek overeengekomen (tussentijdse) tariefaanpassing en/of in geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting de tariefaanpassing resulteert in een hogere prijs/tarief dan na aanpassing met inachtneming van de dienstenprijsindex, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst binnen dertig dagen, nadat Opdrachtgever kennis heeft genomen van de prijswijziging, dan wel daarvan kennis had kunnen nemen van de Algemene voorwaarden, schriftelijk op te zeggen tegen de datum dat de wijziging in werking zou treden. Academica University of Applied Sciences B.V. is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding.

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam