Skip to content

Masterprogramma Kwaliteitscoördinator

  • Verrijk en verdiep jouw kennis en vaardigheden in de drie rollen van de kwaliteitscoördinator
  • Raak vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek: zoeken, selecteren, vergelijken, beoordelen, gebruiken
  • Ontwikkel jouw visie op leren en onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs in jouw school
Inschrijven
Alle opleidingen geheel evidence-informed NVAO-erkende opleider Beoordeeld met 8,3

Waarom een masterprogramma Kwaliteitscoördinator?
De intern begeleider/kwaliteitscoördinator heeft vandaag de dag te maken met een snel veranderende en steeds complexer wordende praktijk. Het onderwijs is ‘kennisintensiever en innovatiever’ (Vereniging Hogescholen, 2021) dan voorheen en deze trend zet zich voort. Ook de vernieuwde beroepsstandaard intern begeleider (LBBO, 2022) laat zien dat van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator steeds meer en uitgebreidere antwoorden verwacht worden op ingewikkelde, actuele vragen en situaties.

Dit masterprogramma wil voorzien in de behoefte van het onderwijs aan meer kennis van wetenschappelijke onderzoeken en theorieën. Daarom richt dit masterprogramma zich op de vaardigheden om wetenschappelijke bronnen te beoordelen en op waarde te schatten, en op het vertalen van deze kennis naar de onderwijspraktijk. Deze vaardigheden zijn nodig om de toenemende complexiteit van het beroep kwaliteitscoördinator aan te kunnen en de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren. Het masterprogramma Kwaliteitscoördinator bij Academica is een zogeheten post-experience masterprogramma, wat betekent dat relevante werkervaring vereist is. Daarnaast is het een specialiserend masterprogramma. Je kan de modules ook los volgen.

Ethiek en persoonlijk leiderschap
Naast de hierboven genoemde vaardigheden, stelt de opleiding kwaliteitscoördinatoren (KC’ers) in staat om met morele en ethische vraagstukken uit de voeten te kunnen. In de onderwijspraktijk zijn immers voortdurend waarden in het geding en doen zich regelmatig morele kwesties voor. Kwaliteitscoördinatoren hebben baat bij kennis en vaardigheden om ook in dit opzicht passend, doeltreffend en verantwoord te navigeren en te opereren.

Om ervoor te zorgen dat je dit in de loop van het masterprogramma steeds beter kan, besteedt de opleiding direct vanaf het begin aandacht aan ethiek, zowel onderwijsethiek, als beroeps- en leiderschapsethiek. 

Daarnaast is een belangrijke component van het masterprogramma de ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap. Deze ontwikkeling loopt als een rode draad door de gehele opleiding. Je reflecteert op en spiegelt jouw kennis- en vaardigheidsontwikkeling aan de persoonlijk leiderschapsanalyse die je aan het begin van de opleiding doet. Je leert vooral hoe je jouw sterke punten optimaal kan benutten, zodat jij nog steviger in je schoenen staat om jouw praktijk te verbeteren en te innoveren.

Dit masterprogramma is bedoeld voor kwaliteitscoördinatoren die zich verder willen professionaliseren. Om in te stromen in (modules van) het masterprogramma, dien je de leergang (pre-master) Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator of de post-hbo-opleiding Intern begeleider voldoende afgerond te hebben.

Wanneer je het masterprogramma hebt afgerond:

  • ben je een onderzoeks- en waardegedreven onderwijsprofessional met leiderschapskwaliteiten, met een passie voor het kritisch en onderbouwd nadenken over hoe onderwijs beter kan én waar je dat aan merkt.
  • ben je zelfstandig en nieuwsgierig, en beschik je over een volle gereedschapskist met daarin onderwijskennis en -vaardigheden. Deze zet je kundig, verantwoord en met ethisch besef in – waar en wanneer dat nodig is om gestelde doelen te bereiken.
  • kan je overkoepelend denken en analyseren, leg je continu de verbinding tussen theorie en praktijk en kan je gerichte en zinvolle feedback en adviezen geven op een wetenschappelijk onderbouwde manier.
  • ben je in staat om – in samenwerking – verbetertrajecten vorm te geven binnen en buiten de school, en kun je hier zowel mondeling als schriftelijk, op meerdere niveaus, duidelijk en overtuigend over communiceren.

Jaar één: vijf modules
In het eerste jaar staan er vijf modules op het programma, van elk 6 ECT (168 uur), verdeeld over negen weken. Per module studeer je zelfstandig wanneer het jou uitkomt, aan de hand van literatuur en opdrachten via onze online leeromgeving. Je werkt hierbij nauw samen met je medestudenten. Per module zijn er ten minste drie fysieke studiebijeenkomsten op locatie. Daar verdiep je met de docent de opgedane kennis en vaardigheden van de zelfstudieperiode, en ga je via praktische opdrachten aan de slag met jouw medestudenten. De bijeenkomsten kenmerken zich door presentaties, discussies, onderzoek en samenwerken.

Vóór de start van je opleiding kies je een focus, eventueel in overleg met jouw school. Deze focus geeft richting aan elke module: vanuit het centrale onderwerp van de module, verdiep je je tijdens het eerste jaar in de verschillende aspecten van jouw focus. Je vertaalt bestaande situaties in onderzoeksvragen waardoor je op een wetenschappelijke manier naar jouw onderwerp leert kijken en werken. Je maakt hiermee een directe vertaling naar jouw eigen praktijk en kan dit gelijk inzetten. Tegelijkertijd verrijk je jouw onderwerp met jouw dagelijks handelen, doordat je steeds de brug slaat tussen theorie en praktijk.

Jaar twee: specialisatie en focus

De specialisatie
Gedurende de specialisatie kijk je buiten jouw eigen school, door netwerken daarbuiten aan te spreken. Je analyseert welke procedures er in deze andere context gelden en bepaalt wat de verhoudingen zijn van wat er gebeurt. Bij buitenschoolse contexten valt te denken aan andere scholen, maar ook aan partijen als een maatschappelijke organisatie, een ministerie, of een educatieve uitgever. Het staat je vrij om een Nederlandse dan wel een internationale context te onderzoeken. Je leert om dit netwerk op creatieve en kritische wijze aan te spreken en te betrekken bij jouw eigen praktijk, waarbij je kan verantwoorden hoe samenwerking jouw praktijk versterkt en leidt tot innovatie.

In de specialisatie ligt de nadruk op leiderschapsaspecten van het beroep. Je past de opgedane wetenschappelijke en beroepsgerichte kennis expliciet in een andere context toe, en laat zien een brede blik te hebben op maatschappelijke vraagstukken en hierin verantwoordelijkheid te willen nemen. Je kan deze verantwoordelijkheid beargumenteren en overbrengen binnen de eigen school en in de brede beroepspraktijk.

De thesis
Tijdens de afstudeerfase van de opleiding voer je een praktijkonderzoek uit en schrijf je hierover een thesis, een zogenoemde meesterproef. Dit praktijkonderzoek is een eenvoudige vorm van kwalitatief of kwantitatief onderzoek, waarbij je de wetenschappelijk gestelde voorwaarden voor de opbouw van een onderzoek volgt die je in je opleiding hebt geleerd. 

In het onderzoek ligt de nadruk op excellentie-aspecten van het beroep: je doet onderzoek naar een kennisaspect dat relevant is en leidt tot verbetering van het onderwijs in de klas of school. Je verwerkt, kortom, alle tijdens de opleiding opgedane kennis en vaardigheden in een innovatieve, creatieve en slimme oplossing voor een complex vraagstuk uit je eigen praktijk, dat tevens relevant is voor de bredere beroepspraktijk.

Overzicht modules

Module 1: Ontwikkeling, leren en onderwijs (6 ECT)
In deze module zet je jouw gekozen praktijkfocus vanuit jouw rol als kwaliteitscoördinator af tegen actuele wetenschappelijke inzichten over ontwikkeling, leren en onderwijs. Hierdoor leer je niet alleen de achtergronden van jouw situatie beter kennen, maar kun je ook beargumenteren welke aanpakken wel of niet behulpzaam zijn. 

Module 2: Didactiek en gedragsmanagement (6 ECT)
Weer werk je vanuit jouw focus, maar de invalshoek in de tweede module is het didactische en gedragsaspect ervan. Als je weet wat belangrijk is bij de ontwikkeling, leren en onderwijs, wat betekent dit dan in de klas? Je komt tot een advies voor de school doordat je jouw focusvraag langs de meetlat van kennis over goede didactiek en gedragsmanagement legt.

Module 3: Pedagogiek en ondersteuningsbehoeften (6 ECT)
Vanuit de analyse uit jouw focus kijk je in deze module specifiek naar leerlingen, en hoe alle leerlingen kunnen aanhaken bij de les. In hoeverre ligt het antwoord van jouw focus op het gebied van pedagogiek en ondersteuningsbehoeften? Welke verbeteringen zou jij adviseren voor het schoolontwikkelingsplan? 

Module 4: Curriculum en toetsing (6 ECT)
De school kan niet zonder curriculum, met de daarbij horende toetsing. Je kijkt vanuit jouw focus naar de ontwikkelmogelijkheden voor jouw school op het gebied van een samenhangend curriculum en goede toetsing. Hierbij speelt ook de professionalisering van het team en het werken als een professionele leergemeenschap een nadrukkelijke rol. 

Module 5: Schoolontwikkeling. (6 ECT)
In deze module komen al jouw conclusies vanuit jouw focus samen, waarbij je jouw blik ook duidelijk naar buiten richt, op ontwikkelingen rondom de school. Je kijkt specifiek naar verbetering van het gehele kwaliteitssysteem vanuit jouw focusvraag. Welke punten zouden nog verder onderzocht moeten worden? Je kan, als je dat wilt, hier al de koppeling leggen naar het tweede jaar van je opleiding.

Module 6: Specialisatie (12 ECT)
Gedurende achttien weken onderzoek je jouw praktijkvraag binnen een andere organisatie dan jouw eigen school. 

Module 7: Thesis (18 ECT)
De opleiding rond je af met het schrijven van een thesis gedurende 27 weken. De thesis is een masteronderzoek aan de hand van een vraag uit jouw praktijk. 

Wat wordt er van mij verwacht?
We verwachten van onze deelnemers een constructieve houding en eigenaarschap. De lat ligt hoog. Ons onderwijs is een prettige manier van leren, maar vraagt veel van deelnemers: doorzettingsvermogen, onderzoek, inzicht en reflectie. Alle kwaliteiten die van een gewone leider een excellente leider maken.

Hoe gaat Academica om met COVID?
Academica University of Applied Sciences volgt de richtlijnen die door het RIVM voor Hogescholen zijn gesteld. De meest recente informatie tref je op de website van RIVM.

Alle lessen blijven op locatie plaatsvinden. Dit omdat wij de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk willen waarborgen. Wij vragen je om - als je thuis moet/wilt blijven in verband met klachten - in overleg met een medestudent te regelen dat je de les online kunt volgen. Via onze online leeromgeving MyAcademica kun je je medestudenten vinden.

Academica stelt zelftests beschikbaar. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij het Student Service Center.

Nader te bepalen

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaatsen op onze locatie in Amsterdam en online. Het adres van Academica is Weteringschans 28, 1017 SG. Wij zijn zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. 

 

Bereikbaarheid Academica
Openbaar vervoer
Plan je reis naar Academica via 9292 of NS.

 

Vanaf Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid zijn we het snelst bereikbaar met metro 52. Na het uitstappen bij metrostation Vijzelgracht is het nog enkele minuten lopen naar Academica.

 

  • Vanaf Amsterdam Centraal: metro 52 richting Zuid. Uitstappen bij metrostation Vijzelgracht, uitgang Weteringcircuit.
  • Vanaf Amsterdam Zuid: metro 52 richting Noord. Uitstappen bij metrostation Vijzelgracht, uitgang Weteringcircuit.

 

Auto
Plan je reis naar Academica via Google Maps. In de omgeving zijn er bewaakte parkeergarages. Voordelig parkeren is mogelijk op P+R locaties, waarna de reis kan worden voortgezet met het openbaar vervoer. Wij adviseren de P&R RAI of P&R Noord. Metro 52 brengt je vanaf beide P&Rs naar de halte Vijzelgracht. Academica ligt op enkele minuten lopen van metrostation Vijzelgracht.

Kijk voor meer informatie over kosten en mogelijkheden op de website van de RAI.

Om in te kunnen stromen in het masterprogramma, dien je de leergang (pre-master) Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator of de post-hbo-opleiding Intern begeleider afgerond te hebben.

De kosten voor de opleiding zijn voor de volledige opleiding €15.800 als u jaar 1 en 2 direct achter elkaar volgt. 

De kosten voor de opleiding in deeltijd bedragen:
Jaar 1: €7.900
Jaar 2: €7.900

Wilt u de opleiding modulair volgen dan zijn de kosten per module:

Jaar 1

Module Prijs ECTS
Module 1 €2.000 6
Module 2 €2.000 6
Module 3 €2.000 6
Module 4 €2.000 6
Module 5 €2.000 6
Totaal €10.000 30

 

Jaar 2

Module Prijs ECTS
Module 6 €4.000 12
Module 7 €6.000 18
Totaal €10.000 30

 

De genoemde prijzen zijn exclusief materialen die tijdens de verschillende bijeenkomsten zullen worden gebruikt (literatuur e.d.) en exclusief arrangementskosten (o.a. lunch/koffie/thee) en reis- en verblijfskosten. 

Meld je eenvoudig en veilig aan in enkele minuten. Om je inschrijving succesvol te laten verlopen hebben we een aantal gegevens nodig. Na het klikken op onderstaande inschrijfknop kun je in 3 stappen je inschrijving voltooien.

Stap 1: Vul je contactgegevens in. Zo weten we wie je bent en hoe we je kunnen bereiken.
Stap 2: Vul de gegevens in die we nodig hebben voor het opstellen van een studieovereenkomst en het maken van jouw diploma of certificaat.
Stap 3: Controleer de gegevens en bevestig je inschrijving.

Na afronding van je inschrijving ontvang je binnen enkele minuten je studieovereenkomst op het door jou opgegeven e-mailadres. Bewaar deze goed.

We nemen op werkdagen binnen 48 uur contact met je op om je te verwelkomen bij Academica en uit te leggen wat je kan verwachten. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Eerder bekeken opleidingen

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam