Skip to content

Programma Kwaliteitscoördinator

Een uitdagend programma op masterniveau voor ambitieuze kwaliteitscoördinatoren en leraren.
 • Enige programma op masterniveau voor kwaliteitscoördinatoren én leraren.
 • Volledig wetenschappelijk onderbouwd programma voor evidence-based onderwijs.
 • Uniek onderwijsprogramma op masterniveau met doorlopende leerlijnen Ethiek en Recht, Onderzoek en Leiderschap.
Persoonlijk advies?
Alle opleidingen geheel evidence-informed NVAO-erkende opleider Beoordeeld met 8,3

Wat houdt de opleiding in?
Het Masterprogramma Kwaliteitscoördinatoren (KC’ers) richt zich op het versterken van de beroepscompetenties van excellente kwaliteitscoördinatoren (KC'ers) en leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Het is een tweejarig professioneel programma op masterniveau voor ambitieuze leraren en KC'ers*. 

* Bij goedkeuring van accreditatie ontvang je aan het eind van de opleiding een erkend master-diploma. Dit  programma is in aanvraag bij de NVAO ter accreditatie.

Waarom deze opleiding?
De intern begeleider/kwaliteitscoördinator heeft vandaag de dag te maken met een snel veranderende en steeds complexer wordende praktijk. Het onderwijs is ‘kennisintensiever en innovatiever’ (Vereniging Hogescholen, 2021) dan voorheen en deze trend zet zich voort. Ook de vernieuwde beroepsstandaard intern begeleider (LBBO, 2022) laat zien dat van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator steeds meer en uitgebreidere antwoorden verwacht worden op ingewikkelde, actuele vragen en situaties.

Dit masterprogramma wil voorzien in de behoefte van het onderwijs aan meer kennis van wetenschappelijke onderzoeken en theorieën. Daarom richt dit masterprogramma zich op de vaardigheden om wetenschappelijke bronnen te beoordelen en op waarde te schatten, en op het vertalen van deze kennis naar de onderwijspraktijk. Deze vaardigheden zijn nodig om de toenemende complexiteit van het beroep kwaliteitscoördinator aan te kunnen en de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren. Het masterprogramma Kwaliteitscoördinator bij Academica is een zogeheten post-experience masterprogramma, wat betekent dat relevante werkervaring vereist is. Daarnaast is het een specialiserend masterprogramma. 

Ethiek en persoonlijk leiderschap
Naast de hierboven genoemde vaardigheden, stelt de opleiding kwaliteitscoördinatoren (KC’ers) in staat om met morele en ethische vraagstukken uit de voeten te kunnen. In de onderwijspraktijk zijn immers voortdurend waarden in het geding en doen zich regelmatig morele kwesties voor. Kwaliteitscoördinatoren hebben baat bij kennis en vaardigheden om ook in dit opzicht passend, doeltreffend en verantwoord te navigeren en te opereren.

Om ervoor te zorgen dat je dit in de loop van het masterprogramma steeds beter kan, besteedt de opleiding direct vanaf het begin aandacht aan ethiek, zowel onderwijsethiek, als beroeps- en leiderschapsethiek. 

Daarnaast is een belangrijke component van het masterprogramma de ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap. Deze ontwikkeling loopt als een rode draad door de gehele opleiding. Je reflecteert op en spiegelt jouw kennis- en vaardigheidsontwikkeling aan de persoonlijk leiderschapsanalyse die je aan het begin van de opleiding doet. Je leert vooral hoe je jouw sterke punten optimaal kan benutten, zodat jij nog steviger in je schoenen staat om jouw praktijk te verbeteren en te innoveren.

Wat levert deze opleiding mij op?

 • Een certificaat*.
 • Je leert je eigen onderwijskundig leiderschap te vergroten en in te zetten.
 • Je krijgt een grondige evidence-informed kennisbasis.
 • Inzicht in en kennis over goed onderwijs, een goed curriculum, toetsing, optimale organisatiestructuur en het doen van gedegen onderwijsonderzoek.
 • Een intensieve band met je medestudenten en een sterk netwerk.

* Bij goedkeuring van accreditatie ontvang je aan het eind van de opleiding een erkend master-diploma. Dit  programma is in aanvraag bij de NVAO ter accreditatie.

Deze opleiding is voor ambitieuze KC'ers en leraren in het PO en VO:

 • … die al werkzaam zijn in het onderwijs.
 • … die nog beter onderwijs willen geven.
 • … die van een uitdaging houden en een leidende rol willen spelen in het (meer) evidence-informed werken van de school.
 • … die graag de rol van 'primus inter pares' vervult binnen de school.
 • … die op zoek is naar diepgaande, actuele theoretische en praktische kennis over de volle breedte van het onderwijs.

De afgestudeerde student vervult twee rollen: de rol van excellente professional in de lespraktijk met leerlingen, naast de rol van informeel leider in de leergemeenschap met collega’s. Hierin hanteert de opleiding twee normen, namelijk onderzoekgedreven en waardegedreven, corresponderend met de kern van de identiteit van Academica: evidence-informed en maatschappelijk verantwoord werken.

Een programma met horizontale en verticale opbouw
De opleiding is zorgvuldig opgebouwd in acht modules (verticaal) en vier doorlopende leerlijnen (horizontaal), zie onderstaande figuur.

programmaopzet-met

Zowel in horizontale als in verticale richting is de opleiding zorgvuldig in stappen opgebouwd:
•    Verticaal 
Binnen iedere module komen alle vier de leerlijnen aan bod, waarbij Meesterschap altijd de basis is: het grondig beheersen van de belangrijkste wetenschappelijke theorie, en de vertaling daarvan naar excellent onderwijs aan leerlingen. Dit doe je vanuit een onderzoekende houding en een sterk ethisch en juridisch bewustzijn. Persoonlijke leiderschapvaardigheden zorgen ervoor dat je jouw kennis en kunde zowel in de klas als breder binnen de organisatie - en daarbuiten - kan uitdragen.
•    Horizontaal 
Iedere volgende module bouwt logisch voort op de vorige. Zo volgt bijvoorbeeld module 3 logisch op module 2, omdat de basis van gedragsmanagement (M2) nodig is als kader voor het onderzoeken van pedagogische aanpak bij leerproblematiek (M3).  Bovendien zit in iedere horizontale leerlijn een opbouw die culmineert  in jaar 2. Bijvoorbeeld de leerlijn Onderzoek start met basale theorie achter praktijk- en ontwerponderzoek binnen het onderwijs. Vervolgens wordt in iedere module een iets complexer onderzoek uitgevoerd waarin dezelfde stappen van onderzoeksmatig werken steeds verder verdiept worden. Uiteindelijk volgt een groot onderzoek tijdens de thesis in jaar 2.

 

Een programma met individuele praktijkfocus
Bij de start van de opleiding kies je een individuele praktijkfocus, bij voorkeur in nauw overleg met de school. Deze praktijkfocus is een vraag of een situatie uit jouw praktijk, waarvoor de school op zoek is naar een antwoord of oplossing. Het is geen acuut probleem dat direct opgelost moet worden, maar een breder issue dat over langere tijd en meerdere leerlingen gaat. Deze focus geeft richting aan elke module: vanuit het centrale onderwerp van de module verdiep je je tijdens het eerste jaar in de verschillende aspecten van jouw focus. Je vertaalt bestaande situaties in onderzoeksvragen en leert op een wetenschappelijke manier naar het onderwerp te kijken en te werken. Je slaat hiermee steeds de brug tussen theorie en praktijk.

 

Modules jaar 1
Module 1: Ontwikkeling, Leren en Onderwijs
De opleiding start bij de basis: wat is ontwikkeling? Wat is leren? En wat zijn de implicaties voor hoe we leren goed organiseren? We duiken in de belangrijkste wetenschappelijke literatuur over leertheorieën en cognitieve psychologie. Het programma richt zich op het analyseren van het dagelijks handelen van onderwijsprofessionals en collega's vanuit diverse perspectieven op hoe leerlingen leren, en omvat ook het aanleren van onderzoeksvaardigheden, morele besluitvorming en de analyse van persoonlijk leiderschap binnen de school.

Module 2: Didactiek en Gedragsmanagement
Na het grondige fundament in ontwikkeling en leren van module 1, maken we de vertaling naar didactiek en gedragsmanagement. We behandelen de belangrijkste literatuur zeer grondig, en vertalen die steeds actief naar de praktijk door een kwaliteitskaart te ontwikkelen voor het observeren en beoordelen van evidence-informed didactiek en gedragsmanagement in de klas. Verder doen we een kort maar volledig praktijkonderzoek naar het didactisch handelen en gedragsmanagement in de klas. Tot slot bouwen we in module 2 verder op het vermogen tot morele besluitvorming, via casuïstiek rondom didactiek en gedrag, en bouw je verder aan de analyse van je persoonlijke leiderschap via het Zenger&Folkman-model.

Module 3: Pedagogiek 
Met een stevige basis op zak over leertheorie, didactiek en gedrag gaan we dieper in op de pedagogiek: wat zegt de beste wetenschap over gezinsfactoren, ouderschap en labelen? We belichten onder andere onderzoek over hoge verwachtingen,  school- en klascultuur, motivatie, gedrag en labeling. We gaan hierbij in het bijzonder in op de ethische en juridische aspecten via actuele casuïstiek, en bouwen voort op de eerdere vaardigheden rondom morele besluitvorming. Bovendien doe je ook in module 3 een kort maar volledig praktijkonderzoek.

Module 4: Curriculum
In deze module ontwikkelen we onze kennis over curriculumtheorieën en curriculumontwerp, en het ontwerpen van leerdoelen en leerlijnen. Er is in deze module een sterke nadruk op thematische lesopbouw. We integreren curriculum met alle eerder opgedane kennis over leren, didactiek, gedrag, pedagogiek, ethiek en onderzoek. Je doet wederom een kort praktijkonderzoek of ontwerponderzoek op je school en we gaan in op morele dilemma’s en juridische aspecten rondom selectie van leerstof en nieuwe curriculumontwikkelingen zoals de actualisatie van kerndoelen en integratie van nieuwe vakken als burgerschap en digitale geletterdheid.

Module 5: Toetsing
Om te beoordelen of het beoogde curriculum overeenkomt met het gerealiseerde curriculum is goede toetsing nodig. Wat zegt de literatuur over toetsing? Welke doelen kan toetsing hebben en hoe kun je toetsing uiteindelijk gebruiken om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Hoeveel en hoe vaak moet je idealiter toetsen? Ook in deze module graven we eerst naar de essentiële literatuur, om die vervolgens toe te passen op je eigen onderwijspraktijk.

 

Modules jaar 2
Module 6: Schoolontwikkeling
Zelfs als je als professional alle eerder opgedane kennis en vaardigheden goed toepast in je praktijk, is het onmogelijk brede impact te hebben op je school. Waarom? De organisatie van de gehele school moet gestroomlijnd zijn in alle gelederen. In deze module wordt daarom veel aandacht besteed aan het werken met professionals en het verstaan van de bredere school als organisatie. Daarnaast passen we gedachtengoed van de professionele leergemeenschap toe in het werken aan een duurzame en weloverwogen aanpak. We zoomen ook hier in op jouw rol en jouw leiderschap binnen die organisatie en je onderzoekt jouw school aan de hand van behandelde theoretische kenmerken.

Module 7. Veldoriëntatie
Na de zes inhoudelijke modules verdiep je je tijdens de module Veldoriëntatie op het bredere onderwijswerkveld, waarbij je alle eerder opgedane kennis en vaardigheden gebruikt. Je gaat op onderzoek uit binnen een organisatie buiten jouw eigen schoolcontext – denk bijvoorbeeld aan andere scholen, maar ook aan partijen als een ministerie, maatschappelijke organisatie of een educatieve uitgever. 
Een belangrijk aspect van de veldoriëntatie is het onderzoeken van maatschappelijke verantwoordelijkheid en impact. Tot slot schrijf je tijdens deze periode het onderzoeksvoorstel voor jouw thesis, naar aanleiding van een probleemanalyse waarin je de verbinding legt met de thema’s uit het eerste jaar.

Module 8. Thesis
Aan het einde van je opleiding voer je gedurende vier maanden het praktijkonderzoek uit waarvoor je tijdens de veldoriëntatie het onderzoeksvoorstel hebt geschreven. Je verwerkt alle tijdens de opleiding opgedane kennis en vaardigheden in een innovatieve, creatieve en slimme oplossing voor een complex vraagstuk uit de eigen praktijk. Het onderzoek leidt tot een (onderwijs)ontwerp dat bruikbaar is in de eigen onderwijspraktijk én de brede beroepspraktijk, en dat onderbouwd leidt tot verbetering van die praktijk.
 

Na afronding van dit programma zijn er verschillende gebieden waar je je als leraar of KC’er verder op kunt richten.

Schoolleidersopleiding
Merk je tijdens het programma dat je jouw leiderschap verder wil vormgeven? Volg de Master In. Leading and high performing Education.

Een kennisrijk curriculum implementeren
Merk je tijdens het programma dat jij en jouw team de volgende stap willen zetten en een volledig kennisrijk curriculum willen gaan gebruiken? Start met je team met een implementatie van het NKC.

High Performing School
Merk je dat je de opgedane kennis en vaardigheden breder op school wil implementeren, maar dat daarvoor bijvoorbeeld nog veel essentiële structuren ontbreken? Volg dan, eventueel samen met de bestuurders van je school, het tweejarig traject High Performing Schools.

Waarom een opleiding voor zowel KC’ers als leraren?
De opleiding heeft als uitgangspunt dat een goede leraar én een goede kwaliteitscoördinator beide rollen vervullen: binnen de klas de excellente leraar, en vanuit die excellentie de Teacher Leader binnen het team, de school, en daarbuiten. De kwaliteitscoördinator dient evengoed de leraarskwaliteiten te bezitten, en de leraar dient mee te kunnen denken over specifieke vraagstukken rond de begeleiding van leerlingen.

 

Wat is de tijdsbesteding?
De volledige opleiding duurt twee jaar. Het programma bestaat uit acht modules. Het programma is in deeltijd en is zo opgezet dat het goed te combineren is met werk en privé. De gemiddelde tijdsinvestering is 21 uur per week. In de eerste zes modules hebben we per module drie praktijkdagen, eens per drie weken; de verdere studietijd werk je binnen  onze online leeromgeving aan leeractiviteiten die je thuis of praktisch op school uitvoert. Tijdens de weken zonder fysieke les, heb je regelmatige (online) feedbackmomenten met de docent.

 

Wat wordt er van mij verwacht?
We verwachten van onze deelnemers een constructieve houding en eigenaarschap. De lat ligt hoog. Ons onderwijs is een prettige manier van leren, maar vraagt veel van deelnemers: doorzettingsvermogen, onderzoek, inzicht en reflectie. Alle kwaliteiten die van een goede leraar of KC’er een excellente leraar of KC’er maken.

 

Is de opleiding geaccrediteerd?
Momenteel loopt het accreditatieproces nog. Bij goedkeuring van accreditatie, voorzien medio 2024, ontvang je aan het eind van de opleiding een master-diploma.

 

Wat kan ik verwachten van de blended opzet?
Je studeert zelfstandig op een tijd en moment dat het jou schikt, aan de hand van literatuur en opdrachten via onze online leeromgeving. Je werkt hierbij nauw samen met medestudenten. De eerste zes modules hebben drie fysieke studiebijeenkomsten op locatie. Daar verdiep je met de docent de opgedane kennis en vaardigheden van de zelfstudieperiode, en ga je via praktische opdrachten aan de slag met medestudenten. De bijeenkomsten kenmerken zich door presentaties, discussies, onderzoek en samenwerken.

Nader te bepalen

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaatsen op onze locatie in Amsterdam en online. Het adres van Academica is Weteringschans 28, 1017 SG. Wij zijn zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. 

 

Bereikbaarheid Academica
Openbaar vervoer
Plan je reis naar Academica via 9292 of NS.

 

Vanaf Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid zijn we het snelst bereikbaar met metro 52. Na het uitstappen bij metrostation Vijzelgracht is het nog enkele minuten lopen naar Academica.

 

 • Vanaf Amsterdam Centraal: metro 52 richting Zuid. Uitstappen bij metrostation Vijzelgracht, uitgang Weteringcircuit.
 • Vanaf Amsterdam Zuid: metro 52 richting Noord. Uitstappen bij metrostation Vijzelgracht, uitgang Weteringcircuit.

 

Auto
Plan je reis naar Academica via Google Maps. In de omgeving zijn er bewaakte parkeergarages. Voordelig parkeren is mogelijk op P+R locaties, waarna de reis kan worden voortgezet met het openbaar vervoer. Wij adviseren de P&R RAI of P&R Noord. Metro 52 brengt je vanaf beide P&Rs naar de halte Vijzelgracht. Academica ligt op enkele minuten lopen van metrostation Vijzelgracht.

Kijk voor meer informatie over kosten en mogelijkheden op de website van de RAI.

Om deel te nemen aan dit programma dien je te beschikken over:

 • Minimaal 2 jaar werkervaring als bevoegde leraar en/of KC’er.
 • Een geschikte leerwerkplek.

De genoemde prijzen zijn excl. btw en arrangementskosten. Kosten van literatuur zijn voor eigen rekening.

 

Meld je eenvoudig en veilig aan in enkele minuten. Om je inschrijving succesvol te laten verlopen hebben we een aantal gegevens nodig. Na het klikken op onderstaande inschrijfknop kun je in 3 stappen je inschrijving voltooien.

Stap 1: Vul je contactgegevens in. Zo weten we wie je bent en hoe we je kunnen bereiken.
Stap 2: Vul de gegevens in die we nodig hebben voor het opstellen van een studieovereenkomst en het maken van jouw diploma of certificaat.
Stap 3: Controleer de gegevens en bevestig je inschrijving.

Na afronding van je inschrijving ontvang je binnen enkele minuten je studieovereenkomst op het door jou opgegeven e-mailadres. Bewaar deze goed.

We nemen op werkdagen binnen 48 uur contact met je op om je te verwelkomen bij Academica en uit te leggen wat je kan verwachten. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Dit programma is ook als incompanytraject beschikbaar. Zo is het mogelijk meerdere mensen van de school of stichting tegelijk en op eigen locatie op te leiden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Eerder bekeken opleidingen

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam